Jaarverslag 2014

Jaarverslag Museum Bussemakerhuis 2014

 

1.Voorwoord

2014 was een bewogen jaar voor onze Stichting Bussemakerhuis.

 

Wij hebben afscheid genomen van onze penningmeester Leo Bekke en van onze secretaris Dineke Matel. Twee uitstekende bestuursleden die veel hebben betekend voor ons. Gelukkig hebben wij zelf drie uitstekende bestuursleden kunnen vinden om het bestuur weer

compleet te maken.

 

Maar er is ook veel gedaan in 2015. Wij hebben een bestuurs- en directiestatuut in het leven geroepen zodat iedereen weet wat wie kan en mag doen. Er zijn nieuwe statuten gemaakt waarmee we ook in deze tijd weer verder kunnen. Onze dank gaat daarbij uit naar notariskantoor Kuhlmann en Hulshoff die ons daarbij hebben bijgestaan. Maar niet alleen bestuurlijk is het druk geweest. Als u verder leest, ziet u de ontelbare activiteiten die in ons huis hebben plaatsgevonden en die we eigenlijk in 2015 nog verder willen uitbreiden.

 

In 2014 zijn we ook iets kwijtgeraakt namelijk de klopjeswoning. Een monumentaal pand die wij hadden verhuurd. Na het vertrek van de huurder was het niet meer verantwoord om een nieuwe huurder te zoeken. De mogelijkheid dat er groot onderhoud zou moeten gebeuren was zeer reëel. Dat zou een groot bedrag gaan kosten en een groot bedrag was niet voorhanden en kon gezien onze krappe begroting ook niet geleend worden. Dat zou immers ten koste gaan van onze output. Het heeft geresulteerd in de verkoop van de klopjeswoning. Iets dat we met pijn in ons hart hebben gedaan. Gelukkig hebben wij de klopjeskamer nog voor 10 jaar kunnen behouden. De koper had gelukkig zijn culturele hart op de goede plek.

 

Hebben wij nu geld genoeg? Nee, wij hebben eerst de hypotheek afgelost en het overgebleven bedrag moeten wij besteden aan groot onderhoud aan het Bussemakerhuis. Dan is het geld op.

 

Het bestuur is ambitieus! Wij willen veel maar onze middelen zijn zeer bescheiden. Wij zullen er alles aan doen om onze inkomsten te laten stijgen maar dat is in deze tijd uiterst lastig. De oplossing zou wel eens kunnen liggen in een gezamenlijke aanpak met meerdere partijen. Daarover zullen wij in gesprek gaan. 2015 wordt een jaar van watertrappelen om het hoofd boven water te houden. Ik hoop in een volgend jaarverslag te kunnen schrijven dat wij weer kunnen zwemmen. Dat we nog meer kunnen doen dan dat wij al doen én met een sluitende begroting.

 

Ton Tammerveld

Voorzitter Stichting Bussemakerhuis

 

2. Inleiding
Museum Bussemakerhuis, gelegen in het beschermd dorpsgezicht ‘Oud Borne’ is een uniek monumentaal fabrikeurshuis. Als u het museum bezoekt, stapt u het enige overgebleven 18e-eeuws linnenhandelshuis in Nederland binnen. Er wordt u op eigentijdse wijze een blik op de historie van de Bornse linnen-geschiedenis gegund.

Het Bussemakerhuis behoort tot het Cultureel Erfgoed van Borne. 
De volgende thema's staan centraal in de vaste expositie:

·         Wat is linnen, geschiedenis en actualiteit;

·         Wat is een fabrikeur, hoe werkte de linnenhandel in Twente;

·         Welke samenhang bestond er tussen de Doopsgezinde religie en de linnenhandel;

·         Geschiedenis van het huis;

·         Weven op de weefgetouwen door vrijwilligers.

Het museum is van dinsdag t/m zondag geopend van 13.30 uur tot 17.00 uur.(m.u.v. feestdagen)

Museum Bussemakerhuis is opgenomen als ‘geregistreerd museum’ in het Nederlands Museum Register en onderschrijft de "ICOM-definitie" (International Council of Museums):

"Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen."

Naast het Bussemakerhuis (1779) had de stichting ook de boerderijwoning met kloppenkamer (1786) in eigendom. Deze is eind 2014 verkocht.

Beide gebouwen zijn Rijksmonumenten.

 

3. Missie

Museum Bussemakerhuis geeft uitdrukking aan de oorsprong van de Twentse textielgeschiedenis in het algemeen en die van de Bornse fabrikeurs in het bijzonder.

Activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van educatieve doelstellingen, behoud en beheer van  het Bussemakerhuis en het verbinden van de lokale culturele infrastructuur.

We trachten dit te bereiken door:
* Het verbinden van mensen en instellingen die zich met het cultureel

  leven bezig houden.
* Het leveren van kwaliteit, professionaliteit en continuïteit in de vorm                                 van mankracht en diensten.

 

4. Organisatiestructuur

Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende personen:
Ton Tammerveld              - voorzitter

Dineke Matel                    - secretaris, afgetreden in december 2014

Mariëtte Groot Rouwen    - secretaris, toegetreden in december 2014

Leo Bekke                        - penningmeester, afgetreden in 2014

Bram Robaard                             - penningmeester, toegetreden in augustus 2014

Gwenda Kimp – Krak      - educatie, toegetreden mei 2012

Wim Hesselink                 - bestuurslid, toegetreden in december 2014

 

Annemarie Wijnands        - adviseur sponsorinitiatieven

Herman Westerbeek        - adviseur bouwzaken

 

Liesbeth Hassink              - directeur

 

5. Interne activiteiten

In 2014 heeft het bestuur 8 maal een bestuursvergadering belegd.

Daarnaast waren er diverse adhoc bijeenkomsten waarbij noodzakelijke taken zijn uitgevoerd met betrekking tot: financiële zaken, bouwkundige zaken, overleg met derden en representatieve activiteiten.

 

6. Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in een organsiatie als het Bussemakerhuis.

Juist door deze vrijwilligers kan het museum 6 dagen per week, het hele jaar door haar deuren openen voor publiek.

In het afgelopen jaar is het aantal vrijwilligers gegroeid naar 45, tevens is er een jeugdraad.

De vrijwilligers worden aangestuurd door de directeur.

In 2013 is het vrijwilligersbeleid opgesteld en in 2014 zijn er met alle vrijwilligers vrijwilligerscontracten getekend.

Middels informatiemiddagen wordt deze groep geschoold over de museale inhoud en de geschiedenis van het huis. Verder vindt communicatie/informatie plaats via nieuwsbrieven en bijpraatbijeenkomsten.

Vrijwilligers zijn voor diverse activiteiten inzetbaar:

Gastvrouw - Weefsters - Museumregistratie - P.R. - Exposities - Tuin - Onderhoud en Educatie.

Er zijn maandelijkse Bussemakeruurtjes georganiseerd, waarbij ervaringen worden uitgewisseld.

Het jaarlijkse vrijwilligersuitje bestond dit jaar uit een lunch in de tuin van het BMH gevolgd door een bezoek aan het schoonmaakmuseum op het bedrijventerrein in Borne.

Op donderdag 19 december  is er een kerstbijeenkomst geweest voor de vrijwilligers om het jaar af te sluiten.

 

7. Public Realtions

De website www.bussemakerhuis.nl heeft een vaste huisstijl en wordt “up to date” bijgehouden. door een vaste vrijwilliger. Alle informatie over het Bussemakerhuis is hier practisch en snel te vinden.

Regelmatig wordt er via plaatselijke radio, borneboeit, twitter, facebook persberichten en redactionele artikelen gecommuniceerd.

 

Affiches en folders in de huisstijl zorgen voor verdere reclame/informatieverstrekking in de regio. Deze  worden op ca. 140 adressen verspreid.

 

Aan de Vrienden van het museum, vrijwilligers en vaste relaties wordt 2 maal per jaar een gedrukte nieuwsbrief verzonden. Verder worden zij regelmatig digitaal geïnformeerd over actuele zaken binnen het museum.

 

 

8. Sponsoren/Vrienden van het huis:

In 2013 hebben we wederom onze sponsors / Vrienden van het Huis geïnformeerd d.m.v. een nieuwsbrief.

Jaarlijks zullen toegekende bedragen zoveel mogelijk via een machtiging worden geïnd.

Deze ondersteuning is belangrijk voor het voortbestaan van het museum.

Vrienden van het Huis hebben gratis toegang tot het museum.
 

In 2014 is er een werkgroep opgericht, die onderzoekt hoe we bedrijven kunnen binden aan het museum. Het aankloppen bij bedrijven levert op dit moment niks op door het financiële klimaat waarin de economie zich bevindt. Daarom zijn de sponsorpakketten aangepast.

Verder zijn er plannen om een kunstveiling te organiseren.
Er zijn gesprekken met Borne Sport voor een Sportinstuif voor de jeugd die op 27-06-15 plaatsvindt.

Bussemakerhuis is lid geworden van de Bundelingse Bornse Ondernemers.
Een netwerkbijeenkomst organiseren in en om het Bussemakerhuis.

Ondersteuning bij het organiseren van evenementen/sponsoractiviteiten zoeken bij het ROC, in de vorm van een stageopdracht.

 

 

9. Contacten met Gemeente en Overheden:

Met de Gemeente Borne is er sprake van een goede en prettige samenwerking.

De Gemeente draagt, mede door haar relaties naar Provinciale Organen, bij aan het bevorderen van het cultuurbeleid in Borne, waarin het Bussemakerhuis een belangrijke rol speelt.

Waar nodig vindt er wederzijdse afstemming plaats.

Afspraken tussen de gemeente Borne en stichting Bussemakerhuis worden jaarlijks vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

 

10. Bussemakerhuis als gastheer/-vrouw

Doelgroepen/ gebruikers

De doelgroepen van het Bussemakerhuis bestaan uit toeristen/ dagrecreanten, belangstellenden uit de plaatselijke bevolking en leerlingen van het basisonderwijs

Daarnaast wordt er veel inspanning geleverd aan het  vinden van meer ‘zakelijke’ gebruikers die de tuinkamer huren voor vergaderingen, besloten bijeenkomsten.

 

Bezoekers

Het aantal bezoekers in 2014 bedroeg 4295.

 

Vaste bijeenkomsten

Het huis kent een groot aantal vaste gezelschappen die wekelijks of maandelijks gebruik maken van de vergaderfaciliteiten en gastronomie.Huisartsenoverleg, Quiltgroep, Brei-café, Palliatieve zorg, Herensociëteit, Beleggers clubs, Welzijn Ouderen Borne.

 

Incidentele gezelschappen/ trouwlocatie

In 2014 zijn er geen huwelijken gesloten. De locatie is uniek, maar uitsluitend geschikt voor  kleine gezelschappen tot max. 20 gasten.

Telkens blijkt weer dat de fraaie tuin in de zomer bezoekers aangenaam verrast.

Door samenwerking met horecaondernemers, maar ook met kunstenaars worden ook de tuin en de boomgaard frequenter gebruikt/ verhuurd.

 

11. Samenwerking  met derden

Het Bussemakerhuis is constant op zoek naar verbinding, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen.

Zo werd er samengewerkt met de Gidsengroep Oud Borne, VVV Borne, Heidemij, Evenementenbureau, Doopsgezinde Gemeente, Oale Schöp, Heemkundevereniging, De Talentuin, het Kulturhus, het kunstenaarscollectief Borne, AOC Enschede, Welzijn Ouderen Borne, Palliatieve Zorg Twente en Floralia, Willy Schut, Joyce van Heek, Henny Pol, Kleivak ’t Heukse uit Delden.

 

Op kennis en collectieniveau  wordt er samengewerkt met Twentse Welle, Heim en de aangesloten musea binnen het Twents Weversgilde.

Er is regelmatig contact met de musea in de regio.

 

12. Activiteitenlijst stichting Bussemakerhuis 2014

Deze kunt u desgewenst opvragen via info@bussemakerhuis.nl

 

Afgeronde projecten:

-) Opstarten werkgroep  voor het project ‘Touchscreen BMH’.

   Doel: Geschiedenis van Borne op eigentijdse wijze in beeld en gebruik presenteren.

   partners: Heemkundevereniging, het Gemeentearchief en de Doopsgezinde gemeente

-) Service learning traject wordt gestart met excellente studenten van de Saxion  

   Hogeschool  in Enschede, samenwerking met Arcon.

 

Lopende en op te starten projecten:

-) Museumregistratie is verder vormgegeven en uitgewerkt, dit blijft een doorlopend

   proces.

-) Inrichting Spanjaardkamer

-) Werkgroep 'Van vlas en linnen' in samenwerking met de Museumboerderij  

   Wendezoele, Bureau Rode Wangen, Tessa Wagevoort en Mirian Jacobs.

 

 

13. Educatie en jeugdactiviteiten

Schoolprojecten:

Voor het project "van Vlas tot Linnen" hebben wij in de maanden april  en mei 10 groepen van de basisscholen op bezoek gehad van groep 7 en 8.

Op 23 april heeft klas 3G1 van het Grundel uit Hengelo in de Doopsgezinde kerk hun presentatie gehouden over diverse onderwerpen n.a.v. hun bezoek in november 2013.

In de maanden september en oktober hebben 12 groepen zich aangemeld voor het project "Waar zijn de knopjes" voor groep 3 en 4.

Voor de "Open Monumentendag" op 12 september hebben 3 groepen zich opgegeven voor de "Rondwandeling in Oud - Borne". In plaats van een rondleiding door het museum is deze nieuwe activiteit in samenwerking met Heemkunde en
Bussemakerhuis bedacht.

In september is het educatieteam gestart met het uitwerken van het project "Zakdoekje leggen" voor de groepen 1 en 2. Om het project goed te onderbouwen hebben we nauw samengewerkt met Joke Naaktgeboren, Intern Begeleidster van
de Vonder. Er is op 14 november een pilot gehouden met een groep 1 / 2 van de Vonder. Het Bussemakerhuis heeft een goed aanbod voor de basisscholen erbij.

 

Jeugdactiviteiten (Activity4kids)

Jeugdraad

Ook in 2014 heeft de jeugdraad om de 2 maanden vergaderd en hard gewerkt. Ze hebben bij alle Act4Kids  meegedraaid, maar ook meegewerkt aan andere  activiteiten.
Zoals bij "Oud eten ontmoet nieuw eten" waar zij een eigen kraam hadden.
De activiteiten voor  "Levend Ganzenbord", "Herfst" en "Halloween" zijn grotendeels door hen bedacht.
Ze hebben  een foto-puzzelopdracht en een "gids voor de kids" gemaakt.
Beiden kunnen nu gebruikt worden als  kinderen het museum bezoeken.

 

Jeugd- en educatieteam

In 2014 heeft het educatieteam heeft  7 nieuwe leden mogen welkom heten, zodat er nu 21 vrijwilligers kunnen meewerken aan het educatieve aanbod van het Bussemakerhuis.

Alle projecten en  activiteiten zijn goed bezocht.

Er is weer veel tijd en energie  zowel door het team van de educatie alsmede de jeugdraad in gestopt om alles goed te laten verlopen.

 

14. Onderhoud gebouw  

In 2013 zijn belangrijke delen, zoals vernieuwen dakgoten en het buitenschilderwerk, uit het Brimplan* 2013 - 2018 uitgevoerd. In 2014 zijn derhalve in dit kader geen werken aan de orde. In grote lijnen heeft het werk zich beperkt tot het dagelijks onderhoud. Reparatie klossenrek, drager weefgetouw, stopcontact voor spoelmachientje, hoekbankje in toilet, etc. Aangaande het beheer is de alarminstallatie vernieuwd en aangepast aan de eisen van deze tijd (dubbele detectie). Ook is in het kader van de ict in huis een vaste verbinding gemaakt tussen de twee pc’s onderling en naar de router in de meterkast voor de aansluiting op het glasvezelnet. Een hele klus om de draden uit het zicht te leggen maar door de draden onder de vloer door te leggen en via een stortkoker naar boven te leidenis het wegwerken netjes gelukt.

In 2014 is een begin gemaakt met plannen voor het isoleren van het gebouw om het besparen van energie te kunnen realiseren. In februari 2012 is reeds een thermo grafische scan van het dak gemaakt en op basis vaneen energiescan van het gebouw  is een begroting opgesteld voor het isoleren van ramen, van de zolder en van de daken. Hoe e.e.a. financieel gerealiseerd moet worden dient nog te worden uitgewerkt maar we hopen eind 2015 een aantal onderdelen te kunnen laten uitvoeren.

 

*BRIM Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten

 

15. Financieel verslag.

Dit kunt u desgewenst opvragen via info@bussemakerhuis.nl

 

16. Verkoop Klopjeshuis

Het bestuur heeft in 2014 moeten besluiten om het Klopjeshuis, onderdeel van de Stichting Bussemakerhuis af te stoten. Nadat de huurder in de zomer van 2014 te kennen had gegeven het Klopjeshuis te gaan verlaten is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het pand grondig gerestaureerd en gerenoveerd zou moeten worden om het pand voor een redelijke huurprijs weer te kunnen verhuren. Hiervoor was een begroting opgesteld en de kosten voor de renovatie en restauratie bedroegen rond 2 ton euro.

De Stichting Bussemakerhuis heeft hiervoor geen middelen en de gemeente heeft na intensief overleg laten weten geen enkele handreiking te kunnen doen. Met pijn in het hart is het pand verkocht aan 2 jonge mensen die er willen gaan wonen en er hun bedrijf willen gaan uitoefenen.

De inrichting van de Klopjeskamer zal de eerste jaren in tact blijven en voor het publiek te bezichtigen zijn.

Tot slot:

De uitvoering van al onze activiteiten was en is alleen mogelijk door de inzet van bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers.